ପ୍ରାଜ୍ଞ :

ପ୍ରାଜ୍ଞ :

ପ୍ରାଜ୍ଞ

ପରିବର୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତନୀୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା ଵିରଳ ମଣିଷମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି।

ଅର୍ଥାତ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ବିରଳ ମଣିଷମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି।

ସତ୍ୟ

ସତ୍ୟ : ଯାହାର ପରିଵର୍ତନ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ।

ଯାହାର ପରିଵର୍ତନ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଯାହା କେଵେ ପରିବର୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ।

ବାକି ସବୁ ଅସତ୍ୟ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *